คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย แก้วตา
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิสุทธิกิจจานุรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพนธ์ พลอยงาม
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายนภดล คุ้มครอง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : ดต.ธนวัฒน์ การรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณทณา ขันแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสมยศ พลอยงาม
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายเชียร ขันติเจริญธรรม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ