วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

วิสัยทัศน์
 โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี  เป็นเลิศด้านกีฬา พัฒนาทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ  ดำรงชิวิตอย่างพอเพียงและมีความสุข


ปรัชญา
ปญฺญา นรานํ รตนํ แปลว่า ปัญญาเปรียบเสมือน เครื่องประดับแห่งตน