ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

          ภายในปี  ๒๕๖๐  นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและทั่วถึง  มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยชุมชน   มีส่วนร่วมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านความรู้ความคิด คุณธรรม จริยธรรม พลานามัย และสุนทรียภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มีจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจ

 ๑. ผลิตผู้เรียนระดับปฐมวัย/ประถมศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติอย่างต่อเนื่องและมี 
     ประสิทธิภาพ
 ๒. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยเสริมสร้าง พัฒนาผู้เรียน
 ๓. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการสาระความรู้ด้านต่างๆ คุณธรรม จริยธรรม
      ค่านิยมที่ดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ๔.  ส่งเสริมให้มีเครือข่ายผู้ปกครอง องค์กร และชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษา
      อย่างต่อเนื่อง
 ๕. ส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วมและการประกันคุณภาพการศึกษา
 ๖. ส่งเสริมให้ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีสุขภาพกาย และจิตที่สมบูรณ์แข็งแรง

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

  วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำเทคโนโลยี สุขภาพดีถ้วนหน้า

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ