คณะผู้บริหาร

นางประไพศรี บัวจะโป๊ะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา