ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

 ๑. ผลิตผู้เรียนระดับปฐมวัย/ประถมศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 ๒. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม เพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัยเสริมสร้าง พัฒนาผู้เรียน
 ๓. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการสาระความรู้ด้าน  ต่างๆ  คุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมที่ดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ๔.  ส่งเสริมให้มีเครือข่ายผู้ปกครอง องค์กร และชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
 ๕. ส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วมและการประกันคุณภาพการศึกษา
       ๖. ส่งเสริมให้ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ