พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

 

พันธกิจ
๑. พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการกีฬา  สู่ความเป็นเลิศ
๓. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและมีจิตสาธารณะ
๔. จัดกระบวนการการเรียนการสอน วัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ  เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
๕. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ผู้เรียนบูรณาการในทุกๆด้านและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

 
เป้าหมาย
๑. ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ
๒. ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษทางด้านการกีฬาและพัฒนาต่อยอดในระดับที่สูงขึ้น
๓. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและมีจิตสาธารณะ
๔. การเรียนการสอน วัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ  เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
๕. ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข


เอกลักษณ์
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง


อัตลักษณ์
มีความซื่อสัตย์สุจริต


คำขวัญ
วิชาการก้าวหน้า การกีฬาก้าวไกล ใส่ใจเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม