ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพิเชษฐ์ หน่ายคร
ครู คศ.3

นายมาโนช มธุรส
ครู คศ.3