ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี  ตั้งอยู่ที่ 4  หมู่  4  ตำบลเกาะลอย  อำเภอพานทอง  

จังหวัดชลบุรี  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

          เริ่มเปิดเรียนเมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ.  2483  มีชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล      ตำบลเกาะลอย  3  (บ้านตลาดควาย)  ต่อมามีการตั้งวัดขึ้นจึงย้ายที่ตั้งโรงเรียนมาอยู่ในบริเวณ      วัดยุคลราษฎร์สามัคคี  โดยมีนายประเสริฐ  มนอ่อน  เป็นครูใหญ่  เปิดสอนตั้งแต่  ชั้นประถมศึกษา ปีที่  1  ถึง  ประถมศึกษาปีที่  4 

          ปี  พ.ศ.  2515  ได้รับงบประมาณจากระทรวงมหาดไทย  จัดสร้างอาคาร  แบบ  004  อนุโลมเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด  8  ห้องเรียน  มูลค่า  250,000  บาท  ได้รับบริจาคเพิ่มเติมโดย  คุณบุญช่วย  ศรีสวัสดิ์  170,000  บาท  และผู้มีจิตศรัทธาอีก  52,650  บาท

          เมื่อวันที่  10  มีนาคม  2515  ได้รับอนุมัติให้ขยายการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  โดยเปิดเรียนเมื่อวันที่  5  พฤษภาคม  2515  เป็นต้นมา

          ปี  พ.ศ.  2526  ได้รับงบประมาณจาก  สปจ.ชลบุรี  สร้างส้วมขนาด  4  ที่นั่ง  หลัง    แบบ  สปช 601  -  2526

          ปี  พ.ศ.  2544  ได้รับงบประมาณจาก  อบต. เกาะลอย   สร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์  ราคา  60,000  บาท

          ปี  พ.ศ.  2545  ได้รับงบประมาณจาก  อบจ.  ชลบุรี  ก่อสร้างถนนซีเมนต์  ภายในโรงเรียนกว้าง  6  เมตร   งบประมาณ  500,000  บาท

ปี  พ.ศ.  2551  ได้รับงบประมาณห้อง E – Learning  อบจ. ชลบุรี  ราคา  999,000 บาท

ปี   พ.ศ.2553   ได้รับงบประมาณห้อง Funny English Room   อบจ.ชลบุรี           ราคา1,400,000บาท

ปี พ.ศ.2553  ได้รับงบประมาณทาสีอาคารเรียนและปูกระเบื้องห้องน้ำ  อบจ. ชลบุรี  ราคา350,000  บาท  

ปี พ.ศ.2554  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน ป 004 อนุโลม 2 ชั้น 6 ห้องเรียน  อบจ.ชลบุรี ราคา  3,754,000 บาท

ปี พ.ศ.2554  ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องนาฎศิลป์ พร้อมครุภัณฑ์ เครื่องดนตรีไทย อบจ.ชลบุรี ราคา  863,000  บาท

ปี พ.ศ. 2555  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี          ราคา 535,000 บาท

ปี พ.ศ. 2555 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (หลังคาโค้งคลุมลานกีฬา)          ราคา 2,200,000 บาท